Lover for Norsk irsksetterklubb

Last ned Norsk Irsksetterklubb sine Lover her..

Lover for Norsk Irsksetterklubb stiftet 1917

Vedtatt av Generalforsamlingen den 12. mai 2013 - med senere endringer av 11.05.2014
Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29.5.2013

Kap 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Irsksetterklubb, og forkortes til NISK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser.
Klubben omfatter rasene irsk setter (IS) og irsk rød og hvit setter (IRHS). Raseansvaret for de raser klubben omfatter, er delegert direkte fra NKK til NISK jfr. § 1.1 i FKFs lover.
Klubben har verneting i Oslo.

§1-2 Formål
NISK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den irske setter samt den irsk røde og hvite setter.
NISK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.
NISK skal spesielt ha fokus på å:
a) fremme utviklingen av den irske setter samt den irsk røde og hvite setter som jakthund
b) fremme utviklingen av de to irsksetterrasene som ensartet og edel type etter rasestandarden

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
- Representantskapsmøtet
- Ekstraordinært representantskapsmøte
- Hovedstyret
- Valgkomite
- Avdelinger
- Distriktsrepresentanter

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.
Styret kan til representantskapsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

§2-2 Medlemskontingent
Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap samt klubbkontingent fastsatt av klubbens representantskap.
Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte NISKs, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge NISK, FKF og NKK lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller NISK.

§2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.
§2-6 Hederstegn i gull
Styret kan påskjønne personer som har utmerket seg spesielt i klubben gjennom organisatorisk arbeid, i spesielle enkeltsaker eller på annen måte har representert klubben på en særdeles god måte. Disse kan tildeles hederstegn i gull.

Kap 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Representantskapet og avholdes hvert år innen 15.mai.
Representantskapet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben, (som krever 3/4 flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år Representantskapsmøtet avholdes, har møte- og talerett under Representantskapsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Stemmerett på Representantskapsmøtet har utsendinger fra distriktsavdelingene valgt av avdelingenes årsmøte, distriktsrepresentantene og styret. Utsendingene disponerer stemmer på grunnlag av medlemmer som har betalt kontingent per 31.12. for det år Representantskapsmøtet behandler. Utenlandske medlemmer har ikke stemmerett på Representantskapsmøtet.
Man disponerer stemmer slik:
0-25: 1 stemme 26-50: 2 stemmer 51-75: 3 stemmer 76-100: 4 stemmer 101-125: 5 stemmer
Enkeltmedlem sin stemme følger bostedsadresse og tilhører distrikt definert som under:
Avd.1 Østfold, Oslo og Akershus
Avd.2 Vestfold, Buskerud og Telemark
Avd. 3 Hedemark og Oppland
Avd. 4 Sørlandet
Avd. 5 Hordaland
Avd. 7 Nord- og Sør-Trøndelag
Avd. 9 Troms og Nord Hålogaland
DR Rogaland
DR Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal
DR Nordland, unntatt Nord Hålogaland.
DR Finnmark
Styret har 1 stemme i saker som behandles. Dog har ikke styret stemmerett når regnskap og årsberetning behandles.
Det enkelte av styrets medlemmer kan imidlertid møte med fullmakt og avgi stemme ut ifra denne.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Ingen stemmeberettigede på Representantskapsmøtet kan møte med mer enn en fullmakt.
På klubbens Representantskapsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling
Dato for Representantskapsmøtet skal gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til Representantskapsmøte med minst 4 ukers varsel.
Med innkallelsen til Representantskapsmøte skal følge:
a) dagsorden
b) årsberetning
c) regnskap med revisors beretning
d) forslag, saker eller lovendringer som medlemmer, avdelinger eller styret ønsker fremmet må være styret i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato
e) budsjett for neste år
f) forslag til kandidater til valgene må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato.
g) valgkomiteens forslag til valg
§3-4 Representantskapets oppgaver.
Representantskapets oppgaver er:
a) Fastsette og godkjennes Representantskapets stemmer, godkjenne fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt gi observatører rett til å være til stede
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av Representantskapsmøtet
h) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år
i) Velge:
- Leder for 2 år
- Nestleder for 2 år
- Styremedlem – økonomiansvarlig for 2 år
- Styremedlem – leder av avlsrådet for 2 år
- Styremedlem – ansvarlig for jakt for 2 år
- Styremedlem – ansvarlig for utstilling for 2 år
- 2 varamedlemmer for 1 år
- Revisor med vararevisor for 2 år
- Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under representantskapsmøtet, men ikke ved personvalg. Dette innebærer at kun personer foreslått til valgkomiteen innen fristen, kan opprettholdes som forslag til valg under representantskapsmøtet uavhengig av valgkomiteens innstilling.
Oppretter Representantskapsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan Representantskapsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

§3-5 Ekstraordinært representantskapsmøte
Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes hvis Representantskapet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Valg som på ordinært representantskapsmøte.
Reglene for ordinært representantskapsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.
Ved krav om Ekstraordinært representantskapsmøte skal dette avholdes senest innen 6 uker etter at kravet fremsettes.

Kap 4 Styret m.v.

§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede og en av disse er leder eller nestleder.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er:
- lede klubben mellom representantskapsmøtene
- avholde representantskapsmøtet
- drive klubben i samsvar med klubbens formål
- gjennomføre beslutninger truffet av representantskapsmøtet
- oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og informasjonsansvarlig
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
- velge/oppnevne sekretær innen eller utenfor styret

Kap. 5 Representantskaps valgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor
Representantskapet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til representantskapet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Distriktsavdelinger m.v.

§6-1 Distriktsavdelinger
Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder jf. § 3-2.
Distriktsavdelinger kan opprettes når medlemmer ønsker det. Styret gir anbefaling til representantskapet som fatter endelig vedtak.

§ 6-1-1 Avdelingsårsmøtet
Årsmøtet er avdelingens øverste beslutningsorgan. Årsmøtet innkalles av avdelingsstyret.
Dato for årsmøtet skal gjøres kjent for avdelingens medlemmer med minst 4 ukers varsel.
Innkalling skjer med minst 2 ukers varsel.
Med innkallelsen til årsmøtet skal følge:
a) Undertegnet dagsorden
b) årsberetning
c) undertegnet regnskap med revisors beretning
d) forslag/saker som medlemmer eller avdelingsstyret ønsker fremmet må være styret i hende/poststemplet senest 3 uker før møtedato
e) budsjett for neste år
f) forslag til kandidater til valgene må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 3 uker før møtedato.
g) valgkomiteens forslag til valg
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a) godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter
b) valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
c) behandle styrets beretning
d) godkjenning av regnskap
e) behandle innkomne forslag
f) behandle styrets handlingsplan og budsjett
g) valg av avdelingsstyre
h) valg av utsendinger til Representantskapsmøtet
Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Avstemmingen skjer åpent så sant ikke en eller flere krever skriftlig avstemming. Stemmer kan gis ved fullmakt. Ingen stemmeberettigede ved årsmøtet kan møte med mer enn 1 fullmakt.
Referat fra årsmøtet skal sendes styret innen 15. mars.
Regnskap avsluttes pr 31. desember og sendes styret innen 15. februar for innarbeiding i hovedregnskapet.

§ 6-1-2 Avdelingsstyret
Avdelingsstyret leder avdelingens virksomhet og aktiviteter etter klubbens lover og retningslinjer gitt av representantskapet og av avdelingens årsmøte.
Avdelingsstyret er ansvarlig for det budsjett årsmøtet vedtar.
Avdelingsstyret skal bestå av leder, nestleder, kasserer og sekretær. Det skal i tillegg være minst et styremedlem.
Avdelingsstyret kan opprette egne utvalg etter behov.
Avdelingsstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede og en av disse er leder eller nestleder.

§6-1-3 Oppløsning av distriktsavdelinger
Forslag om oppløsning av distriktsavdelingen skal sendes styret innen 1. desember.
Vedtak om oppløsning krever ¾ flertall ved skriftlig avstemning på avdelingsårsmøtet.
Forslaget fremlegges på ordinært representantskap med innstilling fra styret. Representantskapet må fatte vedtak om oppløsning for at distriktsavdelingen kan oppløses.
Dersom distriktsavdelingen oppløses, skal midlene overføres til hovedstyret, som får ansvaret for forvaltningen av midlene.

§ 6-2 Distriktsrepresentanter
I de delene av landet der det ikke er avdelinger eller medlemmene ikke ønsker å opprette avdeling kan det velges en distriktsrepresentant.

§ 6-2-1 Valg av distriktsrepresentanter
Forslag til distriktsrepresentanter fremmes ved at enten medlemmene i vedkommende distrikt, eller styret foreslår en eller flere kandidater. Listen over kandidater kunngjøres på klubbens nettsted.
Stemmeseddel sendes styret innen gitt tidsfrist. Stemmerett gjelder kun i eget distrikt.
Distriktsrepresentantene velges med en funksjonstid på 2 år.
Styret i NISK har ansvar for å utlyse nytt valg.

§6-2-2 Distriktsrepresentantenes mandat
Distriktsrepresentantene er underlagt klubbens lover og plikter å arbeide etter de retningslinjer som Representantskapet fastsetter.
Distriktsrepresentantene kan i regi av klubben ta ansvar for aktiviteter som ligger innenfor Representantskapets retningslinjer og som medlemmene ønsker. Dersom budsjett for slike aktiviteter forutsetter økonomisk bistand fra klubben, skal dette på forhånd klareres med styret.

Kap. 7 Diverse bestemmelser

§7-1 Lovendringer
Lovendringer kan skje på ordinært Representantskapsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§7-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av tilknytningen til NKK jmf. NKKs lover § 6-1.

§7-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært Representantskapsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært Representantskapsmøte med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av Representantskapsmøtet bestemt formål. Bestemmer ikke Representantskapet noe spesielt tilfaller midlene NKK.

 

Tips en venn Skriv ut